THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính (sáng)

Ngày 18/01/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính (sáng)
Đơn vị tổ chức Khoa Kế toán Tài chính
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì Nguyễn Thành Cường
Thành phần tham dự Chi bộ Khoa Kế toán Tài chính
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)