THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ ký kết hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hải dương Đài Loan

Ngày 13/09/2022
Giờ 14:30
Tên sự kiện Lễ ký kết hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hải dương Đài Loan
Đơn vị tổ chức Phòng Hợp tác quốc tế
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)