THÔNG TIN SỰ KIỆN: Bảo vệ Ths Khoa Có khí

Ngày 18/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Bảo vệ Ths Khoa Có khí
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - C2, 9h-11h - C2)