THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo Vietesol

Ngày 17/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội thảo Vietesol
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3, 13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3)