THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ tốt nghiệp ĐH, CĐ

Ngày 09/09/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Lễ tốt nghiệp ĐH, CĐ
Đơn vị tổ chức PCTSV
Địa điểm Nhà Thi Đấu
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - NTĐ, 9h-11h - NTĐ)