THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Ban Thường vụ Đ.U

Ngày 07/09/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Họp Ban Thường vụ Đ.U
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PTK)