THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp nhận xét TT, VC QL

Ngày 06/09/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp nhận xét TT, VC QL
Đơn vị tổ chức P.TCNS
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH2)