THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng trường họp phiên thứ chín (cả ngày)

Ngày 10/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội đồng trường họp phiên thứ chín (cả ngày)
Đơn vị tổ chức Hội đồng trường
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2, 13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)