THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị cố vấn học tập

Ngày 07/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội nghị cố vấn học tập
Đơn vị tổ chức PCTSV
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)