THÔNG TIN SỰ KIỆN: Công bố QĐ tuyển dụng viên chức

Ngày 05/09/2022
Giờ 21:00
Tên sự kiện Công bố QĐ tuyển dụng viên chức
Đơn vị tổ chức P.TCNS
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH2)