THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp HĐ trường

Ngày 09/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Họp HĐ trường
Đơn vị tổ chức HĐ trường
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2, 13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)