THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên

Ngày 10/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên
Đơn vị tổ chức Trung tâm HTVL&KN
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)