THÔNG TIN SỰ KIỆN: Nhập học K64 (đợt 1)

Ngày 19/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Nhập học K64 (đợt 1)
Đơn vị tổ chức HĐTS
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)