THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp giao ban CTSV

Ngày 27/09/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Họp giao ban CTSV
Đơn vị tổ chức PCTSV
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)