THÔNG TIN SỰ KIỆN: Rà soát CT&KH tuyển dụng

Ngày 27/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Rà soát CT&KH tuyển dụng
Đơn vị tổ chức P.TCNS
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)