THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp HĐTĐ

Ngày 28/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Họp HĐTĐ
Đơn vị tổ chức HĐTĐ
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)