THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Giao ban công tác tháng

Ngày 30/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Họp Giao ban công tác tháng
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)