THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn trao giải cánh diều vàng

Ngày 07/09/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Tập huấn trao giải cánh diều vàng
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)