THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo Vietesol

Ngày 18/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội thảo Vietesol
Đơn vị tổ chức ĐHNT
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)