THÔNG TIN SỰ KIỆN: hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Ngày 12/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
Đơn vị tổ chức Viện NTTS
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - C2, 15h-17h - C2)