THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ ký kết hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hải dương Đài Loan

Ngày 13/09/2022
Giờ 14:30
Tên sự kiện Lễ ký kết hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hải dương Đài Loan
Đơn vị tổ chức P.HTQT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)