THÔNG TIN SỰ KIỆN: Làm việc với Viện KTNN

Ngày 12/09/2022
Giờ 09:30
Tên sự kiện Làm việc với Viện KTNN
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH1)