THÔNG TIN SỰ KIỆN: Ký kết hợp tác với DN

Ngày 13/09/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Ký kết hợp tác với DN
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH2)