THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp công đoàn ĐT

Ngày 16/09/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp công đoàn ĐT
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH2)