THÔNG TIN SỰ KIỆN: Kiện toàn đội Tình nguyện

Ngày 14/09/2022
Giờ 17:30
Tên sự kiện Kiện toàn đội Tình nguyện
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - PH4)