THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chi bộ Khoa KHXH&NV tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 25/09/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Chi bộ Khoa KHXH&NV tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Đơn vị tổ chức Chi bộ Khoa KHXH&NV
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)