THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn cho SV về việc nâng cao nhận thức An toàn và văn hoá giao thông

Ngày 26/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Tập huấn cho SV về việc nâng cao nhận thức An toàn và văn hoá giao thông
Đơn vị tổ chức TT HTVL&KN
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)