THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị khuyến học tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội nghị khuyến học tỉnh Khánh Hòa
Đơn vị tổ chức Hội khuyến học Trường ĐHNT
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)