THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Viện CNSH

Ngày 16/09/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Họp Viện CNSH
Đơn vị tổ chức Viện CHSH&MT
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1, 9h-11h - PH1)