THÔNG TIN SỰ KIỆN: Làm việc với đoàn CT Úc

Ngày 15/09/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Làm việc với đoàn CT Úc
Đơn vị tổ chức P.HTQT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PTK)