THÔNG TIN SỰ KIỆN: Làm việc về CTĐT với M.P

Ngày 14/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Làm việc về CTĐT với M.P
Đơn vị tổ chức P.ĐTĐH
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH1)