THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm thực hành kết nạp đảng viên

Ngày 22/09/2022
Giờ 08:30
Tên sự kiện Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm thực hành kết nạp đảng viên
Đơn vị tổ chức Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm thực hành
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH4)