THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản kết nạp đảng viên

Ngày 22/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản kết nạp đảng viên
Đơn vị tổ chức Chi bộ Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)