THÔNG TIN SỰ KIỆN: Bảo vệ đề cương

Ngày 19/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Bảo vệ đề cương
Đơn vị tổ chức Viện NTTS
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - C2, 9h-11h - C2)