THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng thạc sĩ

Ngày 19/09/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Hội đồng thạc sĩ
Đơn vị tổ chức Viện KH&CNKTTS
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - C2, 15h-17h - C2)