THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Ngày 23/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
Đơn vị tổ chức Viện CNSV&MT
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3, 13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)