THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt học thuật liên bộ môn

Ngày 22/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Sinh hoạt học thuật liên bộ môn
Đơn vị tổ chức Bộ môn Công nghệ Sinh học và Bộ môn Sinh học
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - C2, 9h-11h - C2)