THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp công đoàn TTPVTH

Ngày 23/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp công đoàn TTPVTH
Đơn vị tổ chức TTPVTH
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4)