THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thi IELST

Ngày 24/09/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Thi IELST
Đơn vị tổ chức TTNN
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)