THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thẩm định đề tài

Ngày 27/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Thẩm định đề tài
Đơn vị tổ chức P.KHCN
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH1, 15h-17h - PH1)