THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp mặt giữa sinh viên và Tập đoàn Minh Phú

Ngày 29/09/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Gặp mặt giữa sinh viên và Tập đoàn Minh Phú
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT1)