THÔNG TIN SỰ KIỆN: tiếp đoàn kiểm tra của Bộ

Ngày 27/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện tiếp đoàn kiểm tra của Bộ
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH2)