THÔNG TIN SỰ KIỆN: phỏng vấn ứng viên

Ngày 28/09/2022
Giờ 08:30
Tên sự kiện phỏng vấn ứng viên
Đơn vị tổ chức P TC-NS
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1, 9h-11h - PH1)