THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chi bộ Khoa CNTP Kết nạp đảng viên

Ngày 30/09/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Chi bộ Khoa CNTP Kết nạp đảng viên
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)