THÔNG TIN SỰ KIỆN: PH1 sửa chữa (cả ngày)

Ngày 29/09/2022
Giờ 08:01
Tên sự kiện PH1 sửa chữa (cả ngày)
Đơn vị tổ chức TTPVTH
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1, 9h-11h - PH1, 13h-15h - PH1, 15h-17h - PH1)