THÔNG TIN SỰ KIỆN: tiếp đoàn Seameo

Ngày 27/09/2022
Giờ 10:00
Tên sự kiện tiếp đoàn Seameo
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PTK)