THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp BGH

Ngày 28/09/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Họp BGH
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PTK, 15h-17h - PTK)