THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 18/11/2022
Giờ 15:30
Tên sự kiện Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đơn vị tổ chức Khoa KHXH&NV
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)