THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sơ khảo văn nghệ 20/11 Khoa Du lịch

Ngày 12/11/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Sơ khảo văn nghệ 20/11 Khoa Du lịch
Đơn vị tổ chức Khoa Du lịch
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)