THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị học tốt Ngành QTDVDL&LH

Ngày 15/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội nghị học tốt Ngành QTDVDL&LH
Đơn vị tổ chức Khoa Du lịch
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)